قال کار را کندن

   معنی:

    به آخر رساندن و تمام کردن یا هر چیز دیگر ، ته کار یا قضیه ای را بالا آوردن.