رفت آنجا که عرب نی انداخت

   معنی:

    جای نامعلوم و نا شناخته ، کسی که در مکان نامشخصی غیب یا گم شده و یا از بین رفته باشد .