نردبان پله پله

   معنی:

    پیشرفت و ترقی و اصولاً موفقیت در هر کاری کم کم و به تدریج حاصل میشود نه یک شبه و ناگهانی