مرده را رو بدهی به کفنش خرابی میکند

   معنی:

    به کم ظرفیت که ارزش و اهمیت داده شود پرتوقع و پررو میشود