به خاک سیاه نشاندن

   معنی:

    کسی را بدبخت و تیره روز کردن،بیچاره کردن و به ذلت افکندن