فتیله را از گوش در آوردن

   معنی:

    قطع امید و صرف نظر ، باز کردن گوش و شنیدن حرفی که آخرین امید را ناامید می کند ، فکری را از سر بیرون کردن . حاظر به شنیدن حرفی که به ضرر فرد می باشد