نوشدارو پس از مرگ سهراب

   معنی:

    چاره جویی و علاج واقعه بعد از وقوع،کار یا کمکی که در زمان لازم انجام نشده و پس از اینکه کار از کار گذشت در صدد کمک و اصلاح برآیند