تیمّم باطل است آنجا که آب است

   معنی:

    فرع در مقابل اصل،نامرغوب در مقابل مرغوب و هر چیز پست و بی ارزش در برابر نوع عالی آن به حساب نیامده و بی رونق و بی مقدار خواهد بود