دزد حاضر بز حاضر

   معنی:

    اشاره به حرف یا عمل غیرقابل انکار،در مواردی که همه شواهد برای اثبات واقعیت مطلبی وجود داشته باشد و به راحتی بتوان به حقیقت موضوع پی برد