آسمان سوراخ شده فلانی یا فلان چیز ازش افتاده

   معنی:

    اشاره به تعریف بی جا و بزرگ نمایانه از کسی یا چیزی تا حد بی همتا جلوه دادن آن. کنایه از کسی که برای خودش بیشتر از اندازه ارزش و اعتبار قایل است