زیره به کرمان بردن

   معنی:

    پیشکش بی ارزش،متاعی را برای فروش یا استفاده به مرکز و محل تولید آن بردن