غفلت موجب پشیمانی است

   معنی:

    سهل انگاری در کاری یا استفاده نکردن از فرصت مناسب موجب ندامت خواهد شد.