حیا را خورده، آبرو را قی کرده

   معنی:

    آدم بی شرم و بی آبرو و بی ادب، کسی که در اختیار زبان خود را نداشته و هر چه بخواهد می گوید و یا هر کار می خواهد انجام می دهد.