آرد ها مو بیختم و الکش رو آویختم

   معنی:

    در جوانی همه کارهایم را انجام داده ام و اکنون کاری ندارم. آرزو نداشتن.