تخم دو زرده کردن

   معنی:

    کنایه از کسی که کار کوچکی را بزرگ جلوه داده است