مرد دو زنه جاش تو مسجده

   معنی:

    چرا که نزد هیچکدام آسایش و همچنین ارزش و احترام آنچنانی ندارد