گرم گرفتن

   معنی:

    تحویل گرفتن کسی و با او خوش و بش کردن و صمیمی شدن.