آتش اول خودش را می سوزاند

   معنی:

    ضرر کار بد اول به خود شخص می رسد، ظلم ظالم اول به خودش بر می گردد.