گوشی دست کسی آمدن

   معنی:

    حقیقت موضوع را فهمیدن و حواس خود را جمع کردن