خدا عاقبتش را به خیر کند

   معنی:

    انشاا... سر انجام کارش به خیر و خوبی پایان پذیرد.