پوست انداختن

   معنی:

    برای انجام کاری یا در برخورد با موقعیت ناموافقی رنج و مرارت و مشقت فراوان کشیده