از اینجا مانده و از آنجا رانده

   معنی:

    از دو طرف محروم یا ناامید،سرگردان