نخود هر آش

   معنی:

    به کسی می گویند که خود را در هر ماری دخالت میدهد و اظهار نظر می کند .