یک من ماست چقدر کره میده

   معنی:

    خطاب به کسی که بخواهد به او زحمت و رنج بدست آوردن مال یا حسن سابقه و نظایر آن را نشان دهند