دست به سیاه و سفید نزدن

   معنی:

    بیکاره و تن پرور بودن و هیچ کاری انجام ندادن