آنچه با تدبیر توان کرد با زور بازو میسر نمیشود

   معنی:

    خیلی از مسایل و مشکلات و گره های کور زندگی بدون نیاز به نیروی جسمانی،با قدرت عقل و درایت انسان قابل حل است