دلش طاقچه ندارد

   معنی:

    کنایه از کم صبر و طاقت بودن