کرم از درخت است

   معنی:

    اشکال و ایراد از خود شخص است که باعث بوجود آمدن مشکل یا آزار و مزاحمت میشود