حرف ، حرف می آورد

   معنی:

    به هنگام سخن گفتن از چیزی ، حرف به موضوعات دیگر نیز کشیده شده و حرفهای جدیدی به وجود می آید .