عزرائیل جواب کردن

   معنی:

    به کسی یا بیمار بدحالی میگویند که از مرگ حتمی جان بدر برده باشد