چشمها را درویش کردن

   معنی:

    نظر ناپاک نداشتن،چشم روی چیزی یا کاری بستن و دیده را نادیده کردن