صابون به دل مالیدن

   معنی:

    خود را برای کسب لذت روحی یا جسمی آماده کردن ، وعده و وعید خوش به خود دادن