قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را ؟

   معنی:

    به کسی می گویند که حقیقتی آشکار را انکار کند و برای تبرئه خود قسم بخورد .