بی مایه فطیره

   معنی:

    بدون زحمت و خرج کار پیش نمی رود