نقره داغ کردن

   معنی:

    تنبیه پولی کردن،جریمه و گوشمالی به طریقه نقدی و مالی