چشم و دل سیر

   معنی:

    نسبت به مال یا خوردن بی تفاوت بودن و طبع بلند داشتن