آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه

   معنی:

    با احتیاط و بی سر و صدا عمل کن تا کسی کاری به کارت نداشته باشد