دو دوزه بازی کردن

   معنی:

    حیله گری،دو طرف معامله یا گفتگو را داشتن