نه سیخ بسوزه نه کباب

   معنی:

    در کاری بهترین و متعادل ترین روش را پیش گرفتن،بطوری که به هیچکدام از دو طرف ضرری وارد نیاید