ویر گرفتن

   معنی:

    ذوق کاری به سر افتادن و پی گیر آن شدن ، بند کردن و گیر دادن و دست نکشیدن از کار یا فکری که به سر افتاده .