سر به زنگاه

   معنی:

    درست و به موقع و در زمان حساس