خر تب می کند

   معنی:

    به کسی که لباس پوشیده و یا در فصل تابستان لباس گرم بپوشد،می گویند.