دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد

   معنی:

    به دو معنی :1- دیوانه عشق خدا شدن 2-از دست دادن عقل و شعور و اینکه آدم دیوانه از فکر و خیال و دغدغه های زندگی آسوده است