شمشیر از رو بستن

   معنی:

    آماده برای جنگ و جدال