ذرع نکرده پاره کرده

   معنی:

    بدون محاسبه و بی حساب و کتاب شروع به کاری کردن