قیمه قرمه کردن

   معنی:

    زخمی و مجروح ساختن،لت و پار کردن