این آشی است که خودم برای خودم پختم

   معنی:

    این مشکلی است که خودم برای خودم به وجود آوردم