مشکلی نیست که آسان نشود/مرد باید که هراسان نشود

   معنی:

    هر مشکل و مسئله ای راه حلی داشته و با عقل و همت بالاخره حل خواهد شد،نباید ترسید و جا زد