به گرد پایش نمیرسد

   معنی:

    به دو معنی:1-اشاره به دونده گریزان و ترسان یا عجول 2-کسی که از جهتی در سطحی بسیار بالا قرار دارد و دیگری به حد و مرتبه او نمیرسد