مو لای درزش نمیره

   معنی:

    بسیار دقیق و حساس عمل کردن